Privacyverklaring

Inleiding

Om u op de hoogte van de manier waarop DCI Service uw persoonsgegevens verwerkt en met welk doel, hebben wij een Privacyverklaring opgesteld. Om te garanderen dat onze Privacyverklaring steeds voldoet aan de wet- en regelgeving, behouden wij ons recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring regelmatig in de gaten te houden om te kijken of er enige wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien wij aangrijpende wijzigingen in de Privacyverklaring doorvoeren zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

1. De verwerkingsverantwoordelijke

In de zin van de AVG is de verwerkingsverantwoordelijk: ‘een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt’. DCI Service, gevestigd aan Costerweg 2b, 4104 AJ Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DCI-Service
Costerweg 2b
4104 AJ Culemborg
06-15821367

Rick Crompvoets is de Functionaris Gegevensbescherming van DCI Service hij is te bereiken via rickcrompvoets@dci-service.nl 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

DCI Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren; en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Waarom mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Artikel 6 AVG bepaalt de rechtmatigheid van de verwerking en bestaat uit zes grondslagen. De verwerking door DCI Service is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • DCI Service heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat DCI Service dit wettelijk verplicht bent.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

DCI Service krijgt voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de persoon om wie het gaat. Tevens is het noodzakelijk om gegevens te verwerken voor de afhandeling van de koopovereenkomst met de afnemer. DCI Service kan met de persoonsgegevens van de afnemer haar verplichting tot levering van de verkochte goederen voldoen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens worden door de AVG als volgt gedefinieerd: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’. Dit betekent dat de informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

De AVG onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van normale persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Bijzondere persoonsgegevens mogen uitsluitend onder strenge voorwaarden worden verwerkt. Bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven.

DCI Service verwerkt gewone persoonsgegevens. Het betreft de verwerking van persoonsgegevens om een overeenkomst uit te voeren. DCI Service heeft een overeenkomst gesloten met een Afnemer, om haar betalings- of leveringsverplichting te voldoen moet DCI Service bankgegevens en adresgegevens verwerken.

Afhankelijk van uw overeenkomst met DCI Service kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Bankgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over uw verbruik technische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites;
 • Gegevens over uw gebruik van diensten en producten;
 • Geslacht;
 • Leeftijd;
 • CV;
 • Motivatiebrief;
 • Functie.

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

DCI Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dci-service.nl

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DCI Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DCI Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dci-service.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

DCI Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DCI Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10. Rechten van de betrokkenen

DCI Service neemt de rechten van de betrokkenen in acht en zal deze rechten niet schenden. De volgende rechten zijn van belang voor u:

Recht op inzage
U heeft het recht om informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonsgegevens.

Recht op correctie
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op wissen
U heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.

 Recht op informatie
Indien uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Herroepingsrecht van gegeven toestemming
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dci-service.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

DCI Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons