AC

Afkorting voor Alternating Current, de Engelse term voor wisselstroom.

 

Autonoom systeem

Systeem van zonnepanelen dat niet is gekoppeld aan het lichtnet.

De zonnestroom die niet direct wordt gebruikt, kan niet worden terug geleverd aan het lichtnet en moet dus worden opgeslagen in bijvoorbeeld accu’s. Hoewel veel vooruitgang wordt geboekt, is opslag van energie op dit moment alleen mogelijk met tamelijk grote verliezen en tegen aanzienlijke kosten. De milieuwinst van de duurzaam opgewekte zonne-energie gaat bovendien verloren doordat accu’s gevaarlijke chemische stoffen bevatten. In Nederland, waar men beschikt over een goed en betrouwbaar lichtnet, heeft een netgekoppeld systeem de voorkeur.

 

Batterij

Aan een zonnestroom systeem kunnen ook batterijen worden toegevoegd. Hierin kan overtollige zonnestroom tijdelijk worden opgeslagen, om later weer gebruikt te worden. Op die manier kan het eigenverbruik worden verhoogd. Ook kunnen batterijen dienen als noodstroomvoorziening in geval van netuitval. Lees meer over batterijen in onze FAQ.

 

DC

Afkorting van Direct Current, de Engelse term voor gelijkstroom.

 

Fotovoltaisch, ook wel photovoltaic (PV)

Gebruik van zonlicht om elektrische energie op te wekken.

Fotovoltaische zonne-energie maakt gebruik van het licht dat de zon uitstraalt, in tegenstelling tot zonthermische zonne-energie, waar de warmte van de zonnestraling wordt gebruikt.

 

Kilowattuur (kWh)

Duizend wattuur (Wh), zie wattuur.

Op energierekeningen voor particulieren wordt meestal in kilowatturen gerekend. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt ruim 3300 kilowattuur per jaar. Beleidsmakers rekenen vaak met nog grotere eenheden:
Megawattuur (MWh) = 1000 kWh
Gigawattuur (GWh) = 1000 MWh
Terawattuur (TWh) = 1000 GWh

 

Maximum Power Point (MPP)

Optimale verhouding van stroom en spanning, waarbij het zonnepaneel het maximale vermogen levert dat gegeven de omstandigheden mogelijk is.

Een goede omvormer zoekt regelmatig naar het MPP door zijn weerstand te verhogen of verlagen en daarmee de stroom en spanning te variëren.

 

Netgekoppeld systeem, ook wel on-grid

Systeem zonnepanelen dat via een omvormer is aangesloten op het lichtnet.

De zonnestroom die niet direct wordt gebruikt stroomt naar het openbare elektriciteitsnet. Dit in tegenstelling tot een niet-netgekoppeld, off-grid of autonoom systeem.

 

Nominaal vermogen

Vermogen dat een zonnepaneel levert onder de standaard testomstandigheden (STC).

 

Omvormer

Apparaat dat de variabele gelijkspanning geproduceerd door de zonnepanelen, omvormt tot een stabiele wisselspanning van 230 Volt

 

Openklemspanning (Voc)

De spanning die een zonnepaneel opbouwt wanneer er sprake is van een open circuit.

Een open circuit betekent dat de plus- en minpool niet met elkaar verbonden zijn en dat er dus geen stroom loopt. Zodra de polen wel met elkaar verbonden zijn, gaat de stroom lopen en neemt het verschil in potentiële energie tussen de polen, de spanning, af.

 

Optimizer

Een klein toestel dat direct achter het zonnepaneel wordt geplaatst.

De Optimizer zorgt ervoor dat er per paneel aan MPP-tracking wordt gedaan; hiermee produceert elk individueel paneel het maximaal haalbare. De Optimizer is een zogenaamde DC/DC converter. Er is nog wel een omvormer nodig om de DC (gelijkstroom) om te zetten in AC (wisselstroom).

Klik op deze link voor informatie over schaduw op zonnepanelen, en hier voor de verschillen tussen micro omvormers, optimizers en string omvormers.

 

Parallelschakeling

Schakeling van meerdere zonnepanelen op één omvormer, waarbij elk zonnepaneel afzonderlijk met de omvormer wordt verbonden.

Dit betekent dat de spanning tussen de twee ingangen van de omvormer niet hoger is dan de spanning van de afzonderlijke panelen. Daarom is het vaak niet mogelijk om zonnepanelen parallel aan de omvormer te schakelen, de omvormer heeft een minimale spanning nodig die niet gehaald wordt door de afzonderlijke panelen. Het voordeel van een parallelschakeling is dat de panelen niet afhankelijk van elkaar zijn en het opbrengstverlies daardoor beperkt wordt bij één minder presterend paneel.

 

Salderen

Het verrekenen van de terug geleverde zonnestroom met de verbruikte reguliere stroom.

De zonne-energie die wordt opgewekt door uw panelen zal niet altijd direct gebruikt worden. Zo gebruikt u ‘s avonds waarschijnlijk meer energie dan overdag, waardoor u soms niet genoeg en soms te veel aan uw zelf opgewekte zonne-energie heeft. De resterende stroom wordt terug geleverd aan het net, en bij een tekort kunt u gewoon gebruik maken van reguliere stroom. In Nederland kunnen de meeste particulieren alle zonnestroom die ze aan het net terug leveren, volledig in mindering brengen op hun energierekening. De netbeheerder maakt deze berekening automatisch, u hoeft er niets voor te doen.

 

Serieschakeling

Schakeling met meerdere zonnepanelen op één omvormer, waarbij de minpool van het ene paneel wordt gekoppeld aan de pluspool van het volgende.

Alleen de minpool van het eerste paneel en de pluspool van het laatste paneel worden naar de omvormer geleid. Bij serieschakeling tellen de spanningen van de afzonderlijke panelen bij elkaar op tot de spanning van de gehele serie. Dit in tegenstelling tot de parallelschakeling, waar de spanning nooit hoger wordt dan de spanning van de afzonderlijke panelen. Binnen een zonnepaneel zijn de zonnecellen doorgaans ook in serie geschakeld: de pluspool van elke cel is verbonden met de minpool van de volgende.

 

Terug levermeter

Elektriciteitsmeter die geschikt is om terug geleverde stroom te meten.

Oude draaischijfmeters zijn vrijwel altijd geschikt; bij teruglevering draait de schijf gewoon achteruit. Nieuwere meters hebben niet altijd een aparte teller voor teruglevering. De netbeheerder kan uw meter vervangen door een teruglevermeter.

 

Vermogen

De ‘kracht’ die een zonnepaneel levert.

Het (nominale) vermogen wordt berekend door de (nominale) stroom te vermenigvuldigen met de (nominale) spanning.

 

Wattuur (Wh)

Eenheid van energie.

Eén Wattuur is de hoeveelheid energie die bijvoorbeeld een lamp van één Watt verbruikt als die lamp gedurende één uur aanstaat. Een lamp van 0,5 Watt die twee uur aan staat gebruikt natuurlijk precies evenveel energie. In het algemeen geldt dus dat het aantal watturen het product is van het nominale vermogen in Watt en het aantal vollasturen (uren op ‘volle kracht’). Een zonnepaneel van 200 Wp, dat 3 uur op nominaal vermogen stroom levert, heeft dus 3 x 200 = 600 Wh geleverd, ofwel 0,6 kWh.

 

STC – standard test conditions

Standaard omstandigheden waaronder de nominale waarden van een zonnepaneel bepaald worden.

Tenzij anders gespecificeerd zijn deze omstandigheden een temperatuur 25° Celsius, een lichtinstraling van 1000 W/m2 en een air mass factor van 1,5.

 

Spanning

Verschil in potentiële elektrische energie tussen de plus- en de minpool.

De plus- en de minpool van een batterij hebben een verschillende potentiële elektrische energie. Door de polen met elkaar te verbinden gaat er eenstroomlopen van de pluspool naar de minpool. De stroom blijft lopen tot de elektrische lading van beide polen gelijk is, en de spanning is verdwenen.

Tussen de plus- en de minpool van een zonnepaneel ontstaat een spanning zodra er licht op het paneel valt. In tegenstelling tot een batterij kan het zonnepaneel echter niet opraken; zolang er licht op het paneel schijnt, blijft de spanning tussen de polen in stand en kan de stroom blijven lopen.

 

Stroom

Verplaatsen van elektrische lading door een geleider.

De stroomrichting is altijd van de pluspool naar de minpool. Bij zonnepanelen zijn elektronen de dragers van negatieve lading, die daarom van de minpool naar de pluspool stromen. Let op: omdat elektronen negatief geladen zijn, beweegt de lading zich dus in tegengestelde richting. De stroomrichting is dus altijd tegen de richting van de elektronenbeweging in.

 

Teruglevermeter

Elektriciteitsmeter die geschikt is om teruggeleverde stroom te meten.

Oude draaischijfmeters zijn vrijwel altijd geschikt; bij teruglevering draait de schijf gewoon achteruit. Nieuwere meters hebben niet altijd een aparte teller voor teruglevering. De netbeheerder kan uw meter vervangen door een teruglevermeter.

 

Vollastuur per jaar (Wh/Wp)

De hoeveelheid energie (Wh) die een systeem oplevert, gedeeld door het nominale vermogen (Wp) van het systeem. Anders gezegd: De opbrengst van het systeem omgerekend naar het aantal uren dat het systeem onder standaard testomstandigheden(STC) nodig heeft om die hoeveelheid op te wekken.

Door de opbrengst te delen door het nominale vermogen is het makkelijker systemen van verschillende grootte met elkaar te vergelijken. Het aantal vollasturen per jaar hangt in beperkte mate af van de kwaliteit van het systeem, en in hoge mate van het aantal uren zonneschijn in een jaar. In Nederland rekent men voor een gemiddeld systeem met ongeveer 850 vollasturen per jaar. Een systeem van 100Wpwekt per jaar dan zo’n 85.000Whop, wat gelijkstaat aan 85kWh.

 

Zonnepaneel

Een vlakke plaat waarop meerdere fotovoltaïsche zonnecellen zijn geplaatst om elektrische energie mee op te wekken.